Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže Vyhraj matrac s realitným maklérom (ďalej aj ako "súťaž") na facebook stránke vyhlasovateľa súťaže Dušan Krivička - Dušan Krivička realitný maklér (ďalej len "štatút").

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno:

Dušan Krivička

Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania:

Záhradná 10, 919 43 Cífer

Dátum narodenia / IČO:

37275976

Zapísaný v registri:

1.12.2016

Číslo zápisu v registri:

207-14683

DIČ:

1030615344

(ďalej len ako "vyhlasovateľ súťaže")

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 • Účelom súťaže je osloviť potenciálnych klientov s ponukou služieb SZČO Dušan Krivička a zároveň propagácia produktov a spoločnosti Zaren s.r.o.
 • Zapojenie sa do súťaže predstavuje zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke Dušan Krivička realitný maklér a zároveň označenie príspevku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke tlačidlom "Páči sa mi to" (tzv. Like).

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 • Súťaž trvá odo dňa 26.11.2018 od 19:00 hod. do dňa 13.12.2018 do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 13.12.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako "súťažiaci").
 • Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 • Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu zodpovie správne otázku vyhlasovateľa súťaže a uvedie odpoveď v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke a zároveň označením príspevku vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke tlačidlom "Páči sa mi to" (tzv. Like)..
 • Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 • Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu, alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 • Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 • Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba, alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 • Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 • Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú hlavnú cenu:
 • 1x 3D ORTHOPEDIC MATRAC Dreamsy matrac na dvoj lôžko od spoločnosti Zaren s.r.o. v maximálnych rozmeroch 180x200 cm a v maximálnej predajnej cene 900,- EUR. Výhra nezahŕňa dopravu z miesta odovzdávania.

(ďalej len "hlavná cena"),

 • Hodnota hlavnej ceny je maximálne 900,- EUR (slovom: deväťsto eur).
 • V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Vyhlasovateľ túto povinnosť za výhercu neznáša a výherca nemá nárok na vymáhanie kompenzácie týchto úkonov u vyhlasovateľa.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 • Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú cenu (ďalej aj ako "výherca") bude prebiehať najneskôr do 4 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 17.12.2018.
 • Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu. Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať elektronickou formou náhodného výberu.
 • Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny, každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu iba 1x.
 • Vyžrebovaní bude i jeden náhradník pre prípad, že vyžrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 • Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný správou prostredníctvom facebooku o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste: SHOWROOM DREAMSY /ZAREN OC STYLA, Studená 4B/18496, 821 04 Bratislava a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom, najneskôr však do 22.12.2018 vrátane.
 • V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 • Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo - obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 • Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 • Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 • Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.